Enviromentálny akčný plán školy
Sem vložte podnadpis

ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA: VODA 

pre certifikačné obdobie: 2017/2018 - 2018/2019

Silné stránky

 • pitná voda vo vodovodoch 
 •  odhodlanie a aktivita ekáčov 
 •  šikovný ujo správca 

Slabé stránky

 • únik vody vo WC, vo vodovodných batériách
 • polievanie pitnou vodou 
 •  chýbajú plagáty o šetrení vody 

EAP písomne schválil: Jana Lapínová                                          Dátum schválenia:   1.3.2018


CIEĽ 1: Zrealizovať aktivity na šetrenie vody v škole. Znížiť spotrebu vody o 5% do konca školského roka 2018/2019 výmenou batérií a využívaním dažďovej vody na polievanie.

AKTIVITA 1: Pripraviť informačnú kampaň o Zelenej škole: 

 - zhotoviť centrálnu nástenku ZŠ;

- písať kroniku ZŠ;  

 - viesť webovú stránku ZŠ 

Zodpovedná osoba: Kolégium ZŠ 

Termín: 

 • marec 2018 
 • september 2017 - máj 2019  

Indikátor / Ukazovateľ úspechu:

 • 700 oslovených žiakov 
 • nástenka 
 • Kronika 
 • fotodokumentácia 
 • webová stránka AKTIVITA 2: Vodné výlety: 

- zrealizovať exkurzie / Bukovec, Ružín, Baldovce; 

- zhotoviť fodokumentáciu; 

- zmapovať čistotu okolia minerálneho prameňa Borkut 

Zodpovedná osoba: Železníková, Karahutová, Kolšovská, Kolégium 

Termín: september 2017-máj 2019

Indikátor / Ukazovateľ úspechu:

 • ZŠ fotodokumentácia,  webová stránka, Kronika  

AKTIVITA 3: Ekosprávy: 

-informovať školskú verejnosť o aktivitách ZŠ v školskom časopise Pegas a na webovej stránke ZŠ

Zodpovedná osoba:  Kolšovská, Karahútová, Kolégium ZŠ 

Termín: september 2017 - máj 2019

Indikátor / Ukazovateľ úspechu: článok v školskom časopise Pegas, webová stránka 


AKTIVITA 4: Svetový deň vody:

-zrealizovať rozhlasovú reláciu; 

-zhotoviť nástenné noviny - VODA; 

-aktivity k oslave sviatku

Zodpovedná osoba: Kolšovská, Železníková, Karahútová, Vaľková, Kolégium ZŠ

Termín: 22.3.2018, 22.3.2019

Indikátor / Ukazovateľ úspechu: 500 zúčastnených žiakov, rozhlasová relácia, školský časopis Pegas, nástenka, webová stránke


AKTIVITA 5: Ekohliadky: 

- uskutočniť kontrolu kvapkajúcich kohútikov; 

- zistiť a informovať o spotrebe vody v škole; 
-zrealizovať prieskum o zdravom pitnom režime

Zodpovedná osoba: Kolégium ZŠ, Karahútová, pán školník

Termín: marec 2018 - máj 2019 / raz mesačne

Indikátor / Ukazovateľ úspechu: webová stránka, 700 oslovených žiakov, rozhlasová relácia, nástenka


AKTIVITA 6: Koniec kvapkajúcim kohútikom: 

- vymeniť batérie na toaletách; 

- zhotoviť plagáty o šetrení vody

Zodpovedná osoba: Kolšovská, vedenie školy, pán školník, Železníková

Termín: august 2018, október 2018

Indikátor / Ukazovateľ úspechu: návrhy, batérie, plagáty, Kronika


AKTIVITA 7: Polievame dažďovou vodou:

- vytvoriť návrhy na odchytávanie dažďovej vody; 

- zrealizovať odchytávanie dažďovej vody na polievanie

Zodpovedná osoba: Kolšovská, pán Dobrovič, Kolégium ZŠ

Termín: marec 2018

Indikátor / Ukazovateľ úspechu: návrhy, fotodokumentácia


CIEĽ 2: Zaviesť na škole pitný režim pod heslom PIJEM ZDRAVÚ VODU do mája 2019

AKTIVITA 1: Čajovňa Plamienok:

- vytvoriť a pravidelne prevádzkovať čajovňu v škole; 

- spropagovať čajovňu na škole cez rozhlas, nástenku a letáky

Zodpovedná osoba: Kolšovská, Železníková, Karahútová, školská jedáleň, Kolégium ZŠ

Termín: december 2017-február 2018, december 2018 - február 2019

Indikátor / Ukazovateľ úspechu: 700 oslovených žiakov, nástenka, letáky, kronika, fotodokumentácia, webová stránka


AKTIVITA 2: Kampaň za zdravú vodu:

-spolupracovať so školskou jedálňou / 2x do týždňa podávať čistú vodu

Zodpovedná osoba: Kolšovská, Železníková, Karahútová, školská jedáleň, Kolégium ZŠ

Termín: september 2017 - máj 2019

Indikátor / Ukazovateľ úspechu: plagáty, fotodokumentácia, webová stránka, Kronika


Aktivity Zelenej školy:

 • Bylinková špirála - starostlivosť o bylinky na školskom dvore
 • Deň Zeme - podporiť sviatok výsadbou stromov / tradícia žiakov 9. ročníka
 • Akčný plán zberu - zapojiť sa do zberu papiera, elektroodpadu, hliníka, plastu, vrchnáčikov